Algorytm Dijkstry

Poziom trudności Średni
Często zadawane pytania Accolita Adobe Amazonka Cisco Interaktywne rozwiązania Morgan Stanley Samsung Vizury
Algorytm Dijkstry Wykres Chciwy Najkrótsza droga Teoriaodwiedzajacy 256

Dijkstra to algorytm najkrótszej ścieżki. Algorytm Dijkstry służy do znalezienia najkrótszej odległości wszystkich węzłów od danego węzła początkowego. Logicznie rzecz biorąc, tworzy drzewo najkrótszej ścieżki z pojedynczego węzła źródłowego, poprzez zachłanne dodawanie węzłów w taki sposób, że w każdym punkcie każdy węzeł w drzewie ma minimalną odległość od danego węzła początkowego.

Algorytm Dijkstry jest chciwy podejście, które wykorzystuje bardzo prosty fakt matematyczny do wyboru węzła na każdym kroku.

„Dodanie dwóch liczb dodatnich zawsze da w wyniku liczbę większą niż oba dane wejściowe”.

Algorytm

Oto algorytm Dijkstry

Używane zmienne

 1. n: liczba węzłów.
 2. e: liczba krawędzi.
 3. odwiedził, tablica o rozmiarze n służąca do śledzenia węzłów dodawanych do drzewa.
 4. koszt, tablica o rozmiarze n do przechowywania minimalnego kosztu dotarcia do ith od węzła początkowego poprzez prawidłową ścieżkę w drzewie.

Cel

 1. Zainicjuj odwiedzoną tablicę wartością false, która pokazuje, że obecnie drzewo jest puste.
 2. Inicjalizuj tablicę kosztów z nieskończonością, która pokazuje, że nie jest możliwe dotarcie do żadnego węzła z węzła początkowego poprzez prawidłową ścieżkę w drzewie.
 3. Koszt dotarcia do węzła początkowego zawsze będzie wynosił zero, stąd koszt [start] = 0.
 4. Teraz przy każdej iteracji wybieramy węzeł do dodania w drzewie, dlatego potrzebujemy n iteracji, aby dodać n węzłów w drzewie:
  • Wybierz węzeł, który ma minimalny koszt i jest obecnie nie odwiedzany, tj. Nie ma go w drzewie.
  • Zaktualizuj koszt nieodwiedzonych węzłów, które sąsiadują z nowo dodanym węzłem, o minimum poprzedniej i nowej ścieżki.
  • Oznacz węzeł jako odwiedzony.

Przykład algorytmu Dijkstry

Mając wykres, obliczyć minimalną odległość wszystkich węzłów od punktu A jako węzła początkowego.

algorytm dijkstraszpilka

Rozwiązanie krok po kroku algorytmu Dijkstry

algorytm dijkstraszpilka
1. Odległość A od A wynosi 0

 

algorytm dijkstraszpilka
2. Odległość C od A wynosi 1

 

algorytm dijkstraszpilka
3. Odległość D od A wynosi 3

 

szpilka
4. Odległość B od A wynosi 3

 

szpilka
5. Odległość E od A wynosi 7

Wada algorytmu Dijkstry

Jak wiemy, podstawową właściwością zastosowaną w Dijkstrze jest dodanie dwóch liczb dodatnich, stąd algorytm ten może prowadzić do błędnej odpowiedzi w przypadku wykresu zawierającego ujemne krawędzie.

Przykład

Rozważ wykres

szpilka

Węzeł początkowy:

Dijkstra obliczy 3 jako minimalną odległość do osiągnięcia B z punktu A.

Ale wyraźnie widzimy, że droga A-> C-> E-> B będzie kosztować 2, aby dotrzeć do B z A.

Pytanie o algorytm Dijkstry

Biorąc pod uwagę ukierunkowany wykres ważony z n węzłami i e krawędziami, Twoim zadaniem jest znalezienie minimalnego kosztu dotarcia do każdego węzła z danego węzła początkowego

Wkład

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n (liczba krawędzi) ie (liczba krawędzi).

Kolejne e wiersze zawierają trzy liczby całkowite oddzielone spacjami u, v i w, gdzie:

 • u: węzeł źródłowy
 • v: węzeł docelowy
 • w: waga krawędzi

Ostatnia linia zawiera s, oznaczające węzeł początkowy

ograniczenia

1 <= n <= 1000

0 <= e <= (n * (n-1)) / 2

1 <= waga <= 103

Wykres nie zawiera pętli samoczynnej i wielu krawędzi.

Kod C ++ dla algorytmu Dijkstry

#include<bits/stdc++.h>
#define INF INT_MAX
using namespace std;

// Function to find the non-visited node which is at minimum distance
int findMin(int n,int cost[],bool visited[]){
  int min=INF;
  int node=0;
  for(int i=0;i<n;i++){
    if(visited[i]==false && min>cost[i]){
      min=cost[i];
      node=i;
    }
  }
  return node;
}
void dijkstra(int n, vector<pair<int,int>> graph[], int start){
  bool visited[n];  // to specify which nodes are yet to visit
  int cost[n];      // cost[i] specifies the minimum cost to reach ith node from start node through visited nodes
  for(int i=0;i<n;i++){
    cost[i]=INF;             // initialize cost array with INFINITY
                       // to signify that all nodes are non-reachable initially
    visited[i]=false;           // initialize visited array with false 
                       // to signify that all nodes are non-visited initially
  }
  
  cost[start]=0;              // minimum cost to reach the start node will be zero
  int count=0;               // count will keep track of how many nodes are visited till now
  
  while(count<n){
    int node = findMin(n,cost,visited);
    visited[node]=true;
    for(auto &i:graph[node]){
      if(visited[i.first]==false){
        cost[i.first]=min(cost[i.first],cost[node]+(i.second));
      }
    }
    count++;
  }
  
  for(int i=0;i<n;i++){
    cout<<"Distance of node "<<i<<" from node "<<start<<" is "<<cost[i]<<"\n";
  }
}
int main(){
  int n,e;
  cin>>n>>e;
  vector<pair<int,int>> graph[n];
  for(int i=0;i<e;i++){
    int u,v,w;
    cin>>u>>v>>w;
    graph[u].push_back(make_pair(v,w));
    graph[v].push_back(make_pair(u,w));
  }
  int start;
  cin>>start;
  dijkstra(n,graph,start);
}
5 7
0 2 5
0 1 3
2 3 2
3 4 5
2 4 1
4 1 4
2 3 7
0
Distance of node 0 from node 0 is 0
Distance of node 1 from node 0 is 3
Distance of node 2 from node 0 is 5
Distance of node 3 from node 0 is 7
Distance of node 4 from node 0 is 6

Kod Java dla algorytmu Dijkstry

import java.util.Scanner;


public class Main {
 public static int [][] graph;
 public static int [] visited;
 public static int [] cost;
 public static int start;
 public static void main(String[] args) {
  Scanner sc = new Scanner(System.in);
  int n,e, INF = Integer.MAX_VALUE;
   n = sc.nextInt();
   e = sc.nextInt();
   
   graph = new int [n][n];
   visited = new int [n];
   cost = new int[n];
    
   for (int i = 0; i < n; i++) {			
    for (int j = 0; j < n; j++) {
     graph[i][j] = -1;
    }
   }
   
   for (int i = 0; i < e; i++) {
    int u = sc.nextInt();
    int v = sc.nextInt();
    int w = sc.nextInt();
    graph[u][v] = w;
    graph[v][u] = w;
   }
   
   start = sc.nextInt();
   
   for (int i = 0; i < n; i++) {
    cost[i]=INF;
   }
   cost[start]=0;
   
   dijkstra(start);
   printResult();
  }
 
 /* Recursive function to find the minimum distance of each node from given start node*/
 public static void dijkstra(int start){
  for (int i = 0; i <cost.length; i++) {
   if (graph[start][i] > -1 && cost[i] > (graph[start][i] + cost[start]) ){
    cost[i] = graph[start][i] + cost[start];
   }
  }
  
  int j = minDist();
  if (j == -1 )
   return;
  
  visited[j] = 1;
  dijkstra(j);		
 }
 
 /* Function to print the distance of each node from given start node*/
 public static void printResult(){
  for (int i = 0; i <cost.length; i++) {
  		System.out.println("Distance of node "+i+" from node "+start+" is "+cost[i]);
  }
 }
 
 /* Function to find non-visited node with minimum distance*/
 public static int minDist(){
  int minDistance = Integer.MAX_VALUE;
  int index = -1; 
  for (int i=0; i<cost.length; i++){
   if (minDistance>cost[i] && visited[i] == 0){
    minDistance = cost[i];
    index = i;				
   }
  }
  return index;
 }

}
Input:
4 5
0 1 12
0 3 24
2 0 3
1 3 10
3 2 12
0
Output:
Distance of node 0 from node 0 is 0
Distance of node 1 from node 0 is 12
Distance of node 2 from node 0 is 3
Distance of node 3 from node 0 is 15

Złożoność czasowa: O (n * n)

Złożoność czasową algorytmu Dijkstry można poprawić za pomocą stosu binarnego w celu wybrania węzła przy minimalnym koszcie (krok 4)

Numer Referencyjny

Przejdź przez więcej pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Najpopularniejsze pytania do rozmowy kwalifikacyjnej

S.No Pytanie do wywiadu Liczba razy została poproszona
1Usuń węzeł z podwójnie połączonej listy2827
2Program Java do znajdowania liczby węzłów w drzewie binarnym2507
3Odwróć ciąg bez wpływu na znaki specjalne2468
4Usuń węzeł połączonej listy na danej pozycji1982
5Palindrom za pomocą rekurencji1879
6Wstaw węzły na połączonej liście w sposób posortowany (w kolejności rosnącej)1667
7Znajdź parę elementów z tablicy, której suma jest równa liczbie1655
8Sortuj elementy według częstotliwości występowania1637
9Napisz program, który wydrukuje wszystkie permutacje danego ciągu1613
10Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami w tablicy1479
11Utwórz listę podwójnie połączoną1451
12Szybkie sortowanie1423
13Odwróć tablicę1416
14Najmniejsze okno w ciągu zawierającym wszystkie znaki innego ciągu1400
15Znajdź trójkę, która sumuje się do podanej wartości1363
16Rekurencyjnie usuń wszystkie sąsiadujące duplikaty1359
17Pierwszy powtarzający się element1346
18Ułóż liczbę parzystą i nieparzystą w taki sposób, aby nieparzysty następowała po parzystej1325
19Suma liczb w ciągu1323
20Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy1290
21Sprawdź, czy elementy tablicy są następujące po sobie1260
22Wykryj pętlę na liście połączonej1243
23Największa suma ciągła podtablica1235
24Szybkie sortowanie na liście połączonej jednostronnie1221
25Podtablica z podaną sumą1216
26Wydrukuj wszystkie możliwe kombinacje elementów R w danej tablicy o rozmiarze N1208
27Funkcja rekurencyjna do wyszukiwania podciągów1202
28Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy1160
29Przechodzenie po kolejności na poziomie drzewa binarnego w Javie1130
30Znajdź pierwszy i drugi najmniejszy element1126
31Sprawdź, czy dwie połączone listy są identyczne1112
32Maksymalna suma podtablicy przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj1107
33Usuń znaki z pierwszego ciągu, które są w drugim1073
34Znajdź liderów w szyku1064
35Zamień węzły na połączonej liście1041
36Znajdź liczbę występującą nieparzystą liczbę razy w tablicy1008
37Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II996
38Znajdź drugą najczęściej występującą postać991
39Biorąc pod uwagę łańcuch, znajdź jego pierwszy niepowtarzalny znak973
40Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą968
41Mając posortowaną tablicę i liczbę x, znajdź parę w tablicy, której suma jest najbliższa x958
42Całkowita liczba wystąpień danego elementu na połączonej liście958
43Program do sprawdzania, czy łańcuchy się obracają, czy nie949
44Wydrukuj wszystkie możliwe słowa z cyfr telefonu938
45Znajdź brakujący numer928
46Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych na przemian w tablicy925
47Najdłuższy podciąg palindromiczny907
48Segreguj parzyste i nieparzyste węzły na połączonej liście890
49Drukuj Najdłuższy wspólny podciąg886
50Suma i przecięcie dwóch połączonych list877
51Przekształć jeden ciąg na inny, używając minimalnej liczby podanych operacji872
52Sprawdź przestawiony ciąg znaków może tworzyć palindrom853
53Zmień kolejność podanej tablicy na maksymalną minimalną formę851
54Policz możliwe trójkąty823
55Iteracyjna implementacja szybkiego sortowania823
56Mnożenie dwóch macierzy806
57Sprawdź, czy połączona lista jest palindromem801
58Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość799
59Obróć połączoną listę797
60Kupuj akcje Sprzedaj, aby zmaksymalizować zysk796
61Łączenie dwóch ciągów767
62Przeciąganie liny766
63Wyświetla wszystkie duplikaty w ciągu wejściowym761
64Policz liczbę podłańcuchów z K charakterystycznymi znakami759
65Znajdź najbliższy większy i mniejszy element750
66Znajdź trojaczki pitagorejskie z tablicy742
67Problem celebrytów741
68Odwróć ciąg bez tymczasowej zmiennej735
69Usuń „b” i „ac” z danego ciągu734
70Znajdź wszystkie wspólne elementy w podanych trzech posortowanych tablicach732
71Usuń wszystkie duplikaty z nieposortowanej połączonej listy713
72Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek712
73Znajdź element szczytowy z tablicy704
74Znajdź podtablicę, której suma jest równa danej liczbie X698
75Usuń minimalną liczbę znaków, aby dwa ciągi stały się anagramami694
76Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy691
77Dodanie dwóch macierzy690
78Układanka z tablicą produktów689
79Sortowanie przez wstawianie688
80Zaimplementuj dwa stosy w tablicy681
81Generuj wszystkie ciągi binarne bez kolejnych jedynek680
82Maksymalna suma elementów nie następujących po sobie673
83Maksymalna podtablica produktów II660
84Leksykograficzna ranga ciągu658
85Sprawdź, czy dwie podane macierze są identyczne652
86Mnożenie poprzedniego i następnego651
87Odejmowanie dwóch macierzy640
88Scal posortowane tablice K i wydrukuj posortowane wyjście636
89Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy634
90Algorytm online do sprawdzania palindromu w strumieniu628
91Podziel ciąg na N równych części627
92Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji D i I626
93Usuń powtarzające się cyfry w podanym numerze620
94Sprawdź, czy dwa struny są ze sobą anagramami619
95Maksymalna suma podtablicy kołowej616
96Sortuj połączoną listę, która jest sortowana naprzemiennie rosnąco i malejąco613
97Posortuj stos za pomocą tymczasowego stosu612
98Znajdź minimalny element w posortowanej i obróconej tablicy610
99Przenieś ostatni element listy połączonej na pierwsze miejsce608
100Podtablica i kolejność605
101Pierwsza trasa okrężna, aby odwiedzić wszystkie prycze benzynowe603
102Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek601
103Spłaszczanie połączonej listy598
104Porównaj dwa ciągi (listy połączone)598
105Maksymalny element w tablicy, który rośnie, a następnie maleje593
106Palindromowe permutacje struny589
107W tablicy elementy pojawiają się częściej niż N / K584
108Palindromy w zadanym zakresie581
109Element większościowy581
110Kodowanie długości przebiegu578
111Wydrukuj wszystkie permutacje z powtórzeniami575
112Sprawdzanie Pangram574
113Minimalne wstawki tworzące najkrótszy palindrom574
114Scal połączoną listę w inną w alternatywnych pozycjach569
115Minimalna liczba znaków, które należy dodać z przodu, aby utworzyć palindrom ciągów569
116Usuń wszystkie duplikaty z posortowanej listy połączonej567
117Minimalna liczba operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicowy567
118Większość powtarzających się znaków w ciągu566
119Zmień kolejność danej połączonej listy w miejscu566
120Obróć ciąg, aby uzyskać leksykograficznie minimalny ciąg560
121Powtarzająca się sekwencja o długości dwa lub więcej559
122Wydrukuj wszystkie anagramy razem w sekwencji słów557
123Zmień kolejność tablicy zgodnie z podanymi indeksami556
124Problem z sortowaniem naleśników545
125Rozwiązanie Two Sum Leetcode543
126Scalanie nakładających się interwałów II541
1273 Podsumuj rozwiązanie Leetcode539
128Sklonuj połączoną listę z następnym i losowym wskaźnikiem538
129Transpozycja macierzy532
130Rozmiar podtablicy z maksymalną sumą530
131Usuń dodatkowe spacje z ciągu527
132Usuwanie spacji z ciągu za pomocą stringstream526
133Usuń duplikaty z ciągu524
134Najmniejszy palindrom po zamianie522
135Kolejność zwiększania maksymalnej sumy522
136Sprawdź, czy dany ciąg jest rotacją palindromu521
137Problem partycji520
138Najdłuższy palindrom można utworzyć, usuwając lub zmieniając układ postaci519
139Sprawdź, czy ciągi są oddalone od siebie o K, czy nie509
140Generuj wszystkie ciągi binarne z podanego wzorca506
141Znajdź punkty zerowe do odwrócenia, aby liczba kolejnych jedynek została zmaksymalizowana505
142Wstaw węzeł na posortowaną połączoną listę505
143Usuń ostatnie wystąpienie504
144Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha504
145Sprawdź, czy dwa podane struny są względem siebie izomorficzne497
146Maksymalna różnica między dwoma elementami, np. Większy element, pojawia się po mniejszym493
147Program do przełączania wszystkich znaków w ciągu489
148Podany ciąg jest przeplotem dwóch innych ciągów lub nie486
149Policz minimalne kroki, aby uzyskać podaną tablicę483
150Lepsze sortowanie przez scalanie niż szybkie sortowanie dla połączonych list482
151Liczba mniejszych elementów po prawej stronie481
152Sprawdź, czy długość ciągu jest równa liczbie dołączonej na końcu478
153Znajdź parę z podaną różnicą478
154Sprawdź, czy wszystkie rzędy macierzy są względem siebie obrotami kołowymi475
155Znajdź n-ty węzeł listy połączonych od końca473
156Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj472
157Znajdź ustalony punkt w podanym szyku467
158Sortuj od 0 do 1 i 2 w tablicy466
159Wypisz wszystkie przeploty danych dwóch ciągów462
160Odwróć słowa w danym ciągu460
161Znajdź podtablicę o danej długości z najmniejszą średnią459
162Porównaj dwa numery wersji458
163Zmień kolejność tablicy za pomocą podanych indeksów458
164Podziel listę połączoną za pomocą alternatywnych węzłów457
165Drukuj odwrócenie ciągu (rekurencja)456
166Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode455
167Scal dwie posortowane połączone listy, tak aby scalona lista była w odwrotnej kolejności454
168Wydrukuj ciąg o nieparzystej długości w formacie „X”444
169Znajdź podtablicę długości K maksymalnej średniej440
170Znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy438
171Zamień węzeł Kth od początku na węzeł Kth z końca437
172Wyświetla wszystkie palindromiczne partycje łańcucha434
173Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej efektywny sposób432
174wypisuje wszystkie palindromiczne partycje423
175Maksymalna długość par łańcuchów420
176Najkrótszy problem z superstrunami419
177Spłaszcz wielopoziomową połączoną listę418
178Sprawdź, czy ciąg podąża za kolejnością znaków według wzoru, czy nie415
179Sortowanie uporządkowanej tablicy K.413
180Sortuj ciąg według innego ciągu409
181Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych II404
182Odwróć połączoną listę w grupach401
183Znajdź posortowaną kolejność o rozmiarze 3400
184Wypisz rekurencyjnie wszystkie zdania, które można utworzyć z listy list słów396
185Program dodający dwie cyfry binarne396
186Znajdź dwie liczby z nieparzystymi wystąpieniami w niesortowanej tablicy391
187Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II388
188Odwracanie pojedynczo połączonej listy (iteracyjna / nierekurencyjna)386
189Szyfr Cezara386
190Sprawdź, czy ciąg może stać się pusty, rekurencyjnie usuwając dany podłańcuch383
191Kth Niepowtarzający się znak383
192Zmień kolejność połączonej listy w Zig-Zag381
193Sortowanie naleśników380
194Obróć obraz o 90 stopni379
195Najdłuższy wspólny prefiks słowo po dopasowaniu słów375
196Permutacje danego ciągu przy użyciu STL372
197Idealny dwustronny sznurek370
198Łączenie dwóch posortowanych tablic367
199Zwiększenie kolejności długości o trzy z maksymalnym produktem367
200Sortuj połączoną listę za pomocą 0, 1 i 2364
201Uzupełnienie 1 i 2 liczby binarnej364
202Znajdź pierwszy niepowtarzalny znak w ciągu363
203Znajdź punkt, w którym monotonicznie rosnąca funkcja staje się dodatnia za pierwszym razem363
204Skonstruuj listę połączoną z maksymalną sumą z dwóch posortowanych list połączonych mających kilka wspólnych węzłów363
205Cztery elementy, które sumują się do danych357
206Usuń N węzłów po M357
207Lista elementów zawierających wszystkie znaki danego słowa356
208Najdłuższy powszechny prefiks używający znaku przez dopasowanie znaków351
209Policz liczbę wystąpień w posortowanej tablicy350
210Podziel ciąg346
211Ciąg palindromowy (liczba)345
212Minimalna liczba znaków, które należy usunąć, aby utworzyć alternatywny ciąg binarny341
213Rekurencyjna implementacja atoi ()339
214Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom336
215Wydrukuj wszystkie wyraźne elementy tablicy336
216Nawet liczba podłańcuchów335
217Sortowanie tablicy ciągów333
218Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode332
219Konwertuj ciąg, który jest powtórzeniem podłańcucha o długości K.332
220Odwróć rekursywnie listę pojedynczo połączoną331
221Znajdź pierwszą powtarzającą się liczbę w podanej tablicy331
222Maksymalnie występujący znak w ciągu330
223Drukuj najkrótszą ścieżkę do wydrukowania ciągu na ekranie328
224Czy możemy cofnąć połączoną listę w czasie krótszym niż O (n)?326
225Drzewo binarne do listy podwójnie połączonej325
226Odwróć ciąg za pomocą stosu324
227Konwertuj string1 na string2 w jednej edycji323
228dopasowanie znaków wieloznacznych323
229N-ty znak w połączonym ciągu dziesiętnym322
230Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode321
231Sortuj elementy według częstotliwości II321
232Małe litery na duże317
233Policz liczbę słów315
234Scal dwie posortowane tablice314
235Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy312
236Podziel cztery odrębne ciągi311
237Znajdź środek listy połączonej310
238Najdłuższa wspólna następstwo z permutacjami307
239Policz pary w tej samej odległości, jak w alfabecie angielskim303
240Mnożenie łańcucha macierzy za pomocą programowania dynamicznego301
241Następny większy element w tablicy298
242Permutacja palindromu293
243Rozwiązanie Roman do Integer Leetcode291
244Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą287
245Trójka z trzech połączonych list z podaną sumą286
246Znajdź węzeł N-ty286
247Wyszukiwanie węzła w drzewie wyszukiwania binarnego285
248Ciąg (reprezentuje liczbę całkowitą) do wartości282
249Usuń drzewo282
250Rozwiązanie Word Search Leetcode281
251Odwróć ciąg280
252Odwróć bity279
253Wydrukuj wszystkie możliwe sposoby zerwania łańcucha w nawiasach278
254Usuń węzeł w określonych warunkach277
255Drzewo binarne276
256Jak efektywnie zaimplementować k stosy w pojedynczej tablicy?275
257Zmień płeć danego ciągu274
258Sortuj tablicę ciągów273
259Pierwszy niepowtarzalny element272
260Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode271
261Policz pary z podaną sumą270
262Liczba podciągów, które rekurencyjnie sumują się do 9270
263Usuń punkty środkowe z połączonej listy segmentów linii269
264Matryca Toeplitza269
265Najdłuższe wspólne rozszerzenie269
266Powtarzający się wzór podłańcucha268
267Przenieś wszystkie elementy ujemne na jedną stronę tablicy266
268Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode265
269Usuń spacje z ciągu264
270Tasuj podaną tablicę263
271Problem królowej N.263
272Minimalny stos262
273Liczba wysp Rozwiązanie LetCode258
274Program sekwencji z kukułką257
275Algorytm Dijkstry256
276Maksymalna liczba stosów255
277Rozwiązanie House Robber Leetcode254
278Znajdź drugi, częsty charakter253
279Zminimalizuj maksymalną różnicę między wysokościami253
280Najczęstszy element w tablicy253
281Wyszukaj Rozwiązanie kodu Leetcode wstawiania pozycji251
282Sklonuj połączoną listę z następnym i losowym wskaźnikiem (haszowanie)249
283Ocena wyrażenia248
284Rozwiązywanie Sudoku247
285Numery Fibonacciego247
286Sortuj połączone, które są sortowane według wartości bezwzględnych247
287Prawidłowe rozwiązanie Palindrome Leetcode247
288Plus jedno rozwiązanie Leetcode246
289Algorytm KMP246
290Podzbiór Leetcode246
291Odwróć słowa w ciągu244
292Rozwiązanie Combination Sum Leetcode244
293Jak usunąć listę połączoną244
294Liczba 1 bitów244
295Rozwiązanie min. Kodu Leetcode dla stosu243
296Ocena wyrażenia Postfix242
297Word Search240
298Ustaw Matrix Zeroes237
299Porównanie ciągów Backspace237
300Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode234
301Rozwiązanie Sqrt (x) Leetcode234
302Para dodatnich wartości ujemnych w tablicy233
303Cofanie kolejki233
304Algorytm Rabina Karpa232
305Podtablica z sumą 0232
306Zawiera rozwiązanie Duplicate II Leetcode230
307Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy230
308Usuń środkowy element stosu229
309Iloczyn tablicy z wyjątkiem siebie229
310Suma kombinacji228
311Wieża Hanoi228
312Rozwiązanie typu Integer to Roman Leetcode227
313Przecięcie dwóch tablic II Rozwiązanie Leetcode227
314Trójkąt Pascala Leetcode226
315Kompresja strun225
316Odwróć poszczególne słowa224
317Technika przesuwanego okna223
318Minimalne wymiany wymagane do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k223
319Liczba par indeksów z równymi elementami w tablicy223
320Policz podtablice z równą liczbą jedynek i zer222
321Znajdź w strumieniu najważniejsze liczby (lub najczęściej występujące)222
322Skonstruuj drzewo binarne z podanych przejść w kolejności i przed zamówieniem221
323Algorytm Bellmana Forda221
324Ocena wyrażeń arytmetycznych221
325Dodaj rozwiązanie binarne Leetcode221
326Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy221
327Jednocyfrowe rozwiązanie Letcode221
328Drugie najczęściej powtarzane słowo w sekwencji219
329Segreguj liczby parzyste i nieparzyste219
330Minimalna wartość do uzyskania dodatniego wyniku Krok po kroku Sumuj rozwiązanie Leetcode219
331Zawiera duplikat219
332Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem218
333Sortuj elementy według częstotliwości218
334Rozwiązanie Pow (x, n) Leetcode218
335Konwersja postfiksu na infiks217
336Algorytmy zamiany stron w systemach operacyjnych217
337Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni217
338Znajdź sumę niepowtarzających się elementów (odrębnych) elementów w tablicy216
339Policz liczby nieparzyste w rozwiązaniu kodu kreskowego zakresu przedziałów216
340Rozwiązanie dotyczące maksymalnej liczby balonów z kodem kreskowym216
341Algorytm Kruskala215
342Następna permutacja215
343Grupuj słowa z tym samym zestawem znaków215
344Rozwiązanie trzeciego maksymalnego kodu Leetcode214
345Rozwiązanie Permutations Leetcode213
346Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k213
347K-ty najmniejszy element w posortowanej macierzy212
348Najmniejsza podtablica z k numerów odrębnych212
349Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode212
350Algorytm wypukłego kadłuba212
351Najpopularniejsze K Częste Słowa212
352Znajdź rozwiązanie Town Judge Leetcode210
353Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie210
354Maksymalna podtablica210
355Rozwiązanie Leetcode dla większości elementów209
356Znajdź liczby z parzystą liczbą cyfr Rozwiązanie Leetcode209
357Znajdź Lucky Integer w rozwiązaniu Array Leetcode209
358Sortowanie tablicy przy użyciu stosów209
359Szyfrować ciąg208
360Pierwszy element występujący k razy w tablicy208
361Policz podtablice mające łącznie różne różne elementy, takie same jak oryginalna tablica208
362Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną208
363Zamień węzły w pary rozwiązań Leetcode207
364Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy207
365Oceń dział206
366Prefiks do konwersji wrostków206
367Liczba dobrych par rozwiązania Leetcode206
368Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode206
369Numer specjalny206
370Biorąc pod uwagę dwie nieposortowane tablice, znajdź wszystkie pary, których suma wynosi x206
371Sprawdź, czy dwie tablice są równe, czy nie205
372Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą205
373Rozwiązanie Pascala Triangle II Leetcode205
374Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Rozwiązanie Leetcode z Stock II205
375Minimalna suma ścieżek205
376Scal dwie posortowane listy rozwiązań Leetcode205
377Kodowanie Huffmana204
378Count Primes Rozwiązania Leetcode204
379Odwróć liczbę za pomocą stosu203
380Maksymalny kwadrat203
381Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode203
382Rozwiązanie Leetcode z minimalną różnicą bezwzględną203
383Potęga rozwiązania dwóch Leetcode202
384Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu202
385Top K Częste elementy202
386Znajdź wszystkie numery zniknęły w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy202
387Odwracanie pierwszych K elementów kolejki202
388Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths201
389Rozwiązanie House Robber II Leetcode201
390Grupowe anagramy201
391Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy201
392Pojedynczy numer201
393Minimalne kroki do osiągnięcia celu przez rycerza201
394Suma bieżąca 1d rozwiązania Leetcode dla macierzy200
395Fizz Buzz Leetcode .200
396Rozwiązanie Matrix Diagonal Sum Leetcode200
397Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy199
398Maksymalna odległość między dwoma wystąpieniami tego samego elementu w tablicy199
399Sortowanie za pomocą trywialnej funkcji skrótu199
400Ile liczb jest mniejszych niż obecne rozwiązanie kodu Leetcode199
401Zapytanie o sumę zakresu 2D – rozwiązanie niezmiennego kodu Leetcode198
402Permutacje Leetcode198
403Suma podtablicy równa się k198
404Średnia pensja z wyłączeniem rozwiązania Leetcode z minimalnym i maksymalnym wynagrodzeniem198
405Rozwiązanie Max Consecutive Ones Leetcode198
406Znajdź numer Najbliższy Palindrom198
407Jak zaimplementować stos za pomocą kolejki priorytetowej lub sterty?198
408Sortuj liczby całkowite według liczby 1-bitowego rozwiązania Leetcode198
409Unikalne ścieżki197
410Konwertuj ciąg na Int197
411Coin Change 2 Rozwiązanie Leetcode197
412Rozwiązanie Happy Number Leetcode197
413Dekoduj ciąg197
414Różnica między najwyższymi i najmniejszymi częstotliwościami w tablicy196
415Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami196
416Usuń duplikaty z posortowanego rozwiązania Leetcode Array196
417Znajdź zwycięzcę w rozwiązaniu Leetcode Game Tic Tac Toe196
418Wyrażenie zawiera nadmiarowy nawias lub nie196
419Znajdź liczbę pracowników pod każdym pracownikiem195
420Rozwiązanie Monotonic Array LeetCode195
421Konwersja zygzaka195
422Najmniejszy element powtórzony dokładnie K razy194
423Znajdź trzy pierwsze, powtórzone w tablicy194
424Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Stock III Rozwiązanie Leetcode194
425Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode194
426Zdolność do wysłania paczek w ciągu D dni Leetcode Solution194
427Podtablica Suma równa się K Rozwiązanie LeetCode194
428Sprawdź, czy tablica zawiera ciągłe liczby całkowite z dozwolonymi duplikatami194
429Odwrotna liczba całkowita194
430Znajdź zduplikowany numer193
431Zaimplementuj stos i kolejkę za pomocą Deque193
432Zapytania dotyczące podłańcuchów palindromu193
433Sortuj stos za pomocą rekurencji193
434Znajdź medianę ze strumienia danych193
435Odwrotne samogłoski w rozwiązaniu z kodem kreskowym193
436Odejmij iloczyn i sumę cyfr rozwiązania typu Integer Leetcode193
437Problem sumy podzbiorów193
438Permutacja wielkości liter193
439N-ty numer kataloński192
440Sprawdź, czy N i jego podwójne rozwiązanie Leetcode192
441Odwróć stos za pomocą rekursji192
442Maksymalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego192
443Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode192
444Usuń węzeł z połączonej listy bez wskaźnika głównego192
445Skumulowana częstotliwość liczenia każdego elementu w niesortowanej tablicy192
446Wygeneruj ciąg ze znakami, które mają nieparzyste rozwiązanie zliczania kodu Leetcode191
447Wymieszaj rozwiązanie Array Leetcode191
448Implementacja pamięci podręcznej LRU191
449Wydrukuj wszystkie odrębne elementy podanej tablicy liczb całkowitych191
450Znajdź zduplikowany element190
451Suma docelowa190
452Algorytm Prima190
453Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode190
454Policz podciągi z równą liczbą zer, 0 i 1190
455Suma zakresów podtablic Rozwiązanie Leetcode190
456Kolejka priorytetowa przy użyciu listy połączonej pojedynczo190
457Podtablice z różnymi elementami190
458Odwróć ciąg190
459Wykres dwudzielny190
460Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode190
461Najdłuższa wspólna kolejność189
462Sortowanie kolejki bez dodatkowej przestrzeni189
463Znajdź pierwszy powtarzający się element w tablicy liczb całkowitych189
464Rozwiązanie Leetcode z numerem kolumny arkusza Excel189
465Największy element w Array Leetcode Solutions189
466Liczba całkowita do angielskich słów189
467Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode188
468Dzieci z największą liczbą cukierków Rozwiązanie Leetcode188
469Wieża iteracyjna w Hanoi188
470Znajdź wszystkie pary (a, b) w tablicy takiej, że a% b = k188
471Wydrukuj wszystkie podtablice z sumą 0188
472Scal dwie posortowane połączone listy188
473Zrównoważone rozwiązanie kodu binarnego drzewa binarnego187
474Algorytm Floyda Warshalla187
475Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode187
476Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode187
477Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode187
478Fizz Buzz187
479Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej187
480K najsłabsze wiersze w rozwiązaniu Matrix Leetcode187
481Znajdź pierwszą i ostatnią pozycję elementu w rozwiązaniu kodu Leetcode posortowanej tablicy187
482Następne rozwiązanie Greater Element I Leetcode186
483Liczba kroków w celu zmniejszenia liczby do zera Rozwiązanie Leetcode186
484Policz pary z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości186
485Usuń minimalną liczbę elementów, tak aby żaden wspólny element nie istniał w obu tablicach186
486Uzasadnienie tekstu Rozwiązanie LeetCode186
487Największy element Kth w rozwiązaniu Stream Leetcode186
488Zaprojektuj rozwiązanie systemu parkingowego Leetcode185
489Edytuj odległość185
490Rozwiązanie LeetCode do konwersji zygzaków185
491Scal nakładające się przedziały185
492Wypełnij powódź LeetCode185
493Policz i powiedz184
494Odwróć połączoną listę184
495Stopień tablicy184
496Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie184
497Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode184
498Policz i powiedz rozwiązanie Leetcode184
499Najwolniejsze rozwiązanie kodu Leetcode183
500Długość rozwiązania Leetcode z ostatniego słowa183
501Znajdź podtablicę z podaną sumą (obsługuje liczby ujemne)183
502Problem z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego183
503Problem rozpiętości zapasów183
504Algorytm MiniMax183
505Prefiks do konwersji postfiksowej183
506Wskaźnik szczytu w szyku górskim183
507Przenieś zera Rozwiązanie LeetCode183
508Maksymalna powierzchnia wyspy183
509Znajdź różne elementy wspólne dla wszystkich wierszy macierzy182
510Podciąg z konkatenacją wszystkich słów182
511Rozwiązanie Shuffle String Leetcode182
512Najkrótszy palindrom182
513Jump Game Rozwiązanie Leetcode182
514Widok z góry drzewa binarnego182
515Konwertuj tablicę na modę Zig-Zag182
516Przecięcie dwóch tablic182
517Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki182
518Następny większy element częstotliwości182
519Prawidłowy ciąg nawiasów182
520Ostatnia waga kamienia181
521Znajdź brakujące elementy zakresu181
522Kolejka priorytetowa w C ++181
523Iteracyjne przechodzenie wewnątrz drzewa binarnego181
524Konwersja postfiksu na prefiks181
525Znajdź jeden z wielu powtarzających się elementów w tablicy tylko do odczytu180
526Najdłuższa podtablica nie mająca więcej niż K odrębnych elementów180
527Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu180
528Koko Jedzenie Bananów Leetcode Solution180
529Znajdź cztery elementy, które sumują się do podanej wartości (Hashmap)180
530Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie180
531Policz liczbę trojaczków z iloczynem równym podanej liczbie180
532Rekurencja180
533Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu sortowania180
534Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode180
535Znajdź N unikalnych liczb całkowitych Suma do Zero rozwiązania Leetcode180
536Ciągły kod Leetcode tablicy179
537Sparuj z danym produktem179
538Rozwiązanie kodu Leetcode dla tablicy sortowania względnego179
539N-ty numer Tribonacciego rozwiązanie Leetcode179
540Najmniejsza podtablica ze wszystkimi wystąpieniami najczęstszego elementu178
541Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie Leetcode178
542Pojemnik z największą ilością wody178
543Zaimplementuj stos przy użyciu kolejek178
544Konwertuj zwykły BST na Zrównoważony BST177
545Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów177
546Minimalne operacje konwersji X na Y177
547Rozwiązanie Leetcode z ciągami izomorficznymi177
548Przypisz rozwiązanie Leetcode dla plików cookie177
549Klejnoty i kamienie Leetcode Solution177
550Czy rozwiązanie kodu Leetcode z kolejnością177
551Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k177
552Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego177
553Rozpowszechniaj cukierki ludziom Rozwiązanie Leetcode176
554Minimalne odwrócenia nawiasów176
555Suma rozwiązań Leetcode dla lewych liści176
556Linked List Cycle II Rozwiązanie LeetCode176
557Przetasuj tablicę176
558Prawidłowe Sudoku176
559K-ty odrębny element w tablicy176
560Implementacja Deque przy użyciu okrągłej tablicy176
561Usuń połączone elementy listy Rozwiązanie Leetcode176
562Sprawdź, czy w wyrażeniu nie ma zbalansowanych nawiasów176
563Prawidłowe anagramy176
564Zmień tablicę na permutację liczb od 1 do N176
565Największe rozwiązanie z kodem Leetcode w postaci trójkąta obwodowego176
566Podsumowanie zakresów Rozwiązanie Leetcode175
567Znajdź słowa, które mogą być utworzone przez postacie Rozwiązanie Leetcode175
568Zbuduj tablicę z permutacyjnego rozwiązania Leetcode175
569Rozwiązanie Leetcode na obwodzie wyspy175
57001 Matryca Rozwiązanie LeetCode175
571Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę174
572Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y174
573Maksymalny prostokąt sumy w macierzy 2D174
574Największa suma ciągła podtablica174
575Policz liczbę węzłów na danym poziomie w drzewie za pomocą BFS174
576Liczba całkowita na rzymską174
577Unikalne drzewa wyszukiwania binarnego174
578Odległość Hamminga174
579Grupuj wielokrotne wystąpienia elementów tablicy w kolejności według pierwszego wystąpienia174
580Sposoby dekodowania174
581Kombinacje Leetcode Solution174
582Policz wszystkie podsekwencje, w których produkt jest mniejszy niż K.174
583Rozwiązanie Rotate List Leetcode173
584Minimalna liczba operacji usuwania, aby wszystkie elementy tablicy były takie same173
585Znajdź najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, której nie można przedstawić jako sumy żadnego podzbioru danej tablicy173
586Wstaw rozwiązanie z kodem kreskowym interwału173
5873Sum najbliższe rozwiązanie LeetCode173
588Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k studentów173
589Problem kopalni złota173
590Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU173
591Problem plecaka173
592Maksymalna suma ścieżek w trójkącie172
593Maksymalna odległość w szyku172
594Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode172
595Odległość między przystankami autobusowymi Rozwiązanie Leetcode172
596Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode172
597Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów172
598Najkrótsza ścieżka w sieci z eliminacją przeszkód Rozwiązanie LeetCode171
599Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode171
600K Puste gniazda LeetCode170
601Rozwiązanie Frog Jump Leetcode170
602Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode170
603Kamień Gra LeetCode170
604Permutacja w łańcuchowym rozwiązaniu Leetcode170
605Minimalna liczba podzbiorów z różnymi elementami170
606Sito Eratostenesa170
607To samo drzewo Rozwiązanie LeetCode170
608Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode169
609Wzór słowa169
610Zastosowania pierwszego przeszukiwania szerokości i pierwszego przeszukiwania głębokości169
611Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy169
612Sprawdź, czy wyrażenie ma zduplikowany nawias, czy nie169
613Zamień elementy na największy element w rozwiązaniu Leetcode po prawej stronie169
614Usuń wszystkie wystąpienia rozwiązania LeetCode z podciągiem169
615Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne?169
616Znajdź minimalną różnicę między dwoma dowolnymi elementami169
617Operacja XOR w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy168
618Śledzenie bieżącego maksymalnego elementu w stosie168
619Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej168
620Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów168
621Definiowanie rozwiązania kodu Leetcode adresu IP168
622Maksymalna liczba kolejnych liczb obecnych w tablicy168
623Domowy rabuś168
624Minimalne wstawienia w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami168
625Rozwiązanie do formatowania klucza licencyjnego Leetcode168
626Problem z zawijaniem słów168
627Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode168
628Minimalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego167
629Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu w tablicy167
630Znajdź sumę wszystkich unikatowych sum podrzędnych dla danej tablicy167
631Algorytm malowania ogrodzeń167
632Najmniejsza dobra podstawa167
633Najdłuższy podciąg z maksymalnie tysiącami odrębnych znaków Rozwiązanie LeetCode167
634Problem ze zmianą monet167
635Oddziel 0 i 1 w tablicy167
636Sprawdź, czy jest to proste rozwiązanie Leetcode166
637Odwróć stos bez używania dodatkowej przestrzeni w O (n)166
638Optymalne równoważenie konta Rozwiązanie LeetCode166
639Suma wszystkich nieparzystych długości podtablicowych Rozwiązanie Leetcode166
640Minimalna liczba kroków do wykonania dwóch ciągów rozwiązań Anagram Leetcode166
641Zapytania o liczbę elementów tablicy z wartościami w podanym zakresie166
642Maksymalna liczba wystąpień rozwiązania Leetcode z podciągiem166
643Ciągi izomorficzne166
644Policz dobre węzły w rozwiązaniu Leetcode drzewa binarnego166
645Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie166
646Minimalny koszt zatrudnienia pracowników K.165
647Sortuj wiggle165
648Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II165
649Konwertuj tablicę do postaci zredukowanej165
650Najdłuższy podciąg z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode165
651Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów dzięki rozwiązaniu Leetcode Cooldown165
652Połącz dwa zrównoważone drzewa wyszukiwania binarnego165
653Kth Brak rozwiązania kodu Leetcode dla liczby dodatniej165
654Kombinacje literowe numeru telefonu164
655Usuń kolejne te same słowa w sekwencji164
656Ścieżka z maksymalną wartością minimalną Rozwiązanie LeetCode164
657Znajdź sumę maksymalnego poziomu w drzewie binarnym164
658Znajdź wartość odległości między dwiema tablicami Rozwiązanie Leetcode164
659Liczba prowincji Letcode Rozwiązanie164
660Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego164
661Jak stworzyć łączony stos?164
662Nienakładająca się suma dwóch zestawów164
663GCD dwóch liczb164
664Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode164
665Numer strobogramatyczny Rozwiązanie LeetCode164
666Odzyskaj drzewo wyszukiwania binarnego163
667Najdłuższa narastająca kolejność163
668Znajdź pary o podanej sumie takie, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach163
669Prawidłowy palindrom163
670Zreorganizuj ciąg163
671Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square Leetcode163
672Odwracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode163
673Edytuj odległość LeetCode rozwiązanie163
674Etykiety partycji Rozwiązanie LeetCode163
675Wydrukuj liczby Fibonacciego w odwrotnej kolejności163
676Potęga rozwiązania Four Leetcode163
677Maksymalna liczba monet, które możesz otrzymać Rozwiązanie Leetcode163
678Znajdź największe d w tablicy, takie że a + b + c = d162
679Zmień kolejność w tablicy - najmniejsza, największa, druga najmniejsza, druga co do wielkości162
680Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode162
681Redukcja potraw Rozwiązanie LeetCode162
682Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode162
683Liczba rzutów kostką z docelową sumą Rozwiązanie LeetCode162
684Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode162
685Sekwencja permutacji Rozwiązanie LeetCode162
686Brzydki numer Rozwiązanie Letcode161
687Wypełnianie wskaźników następnego prawego w każdym węźle161
688Usuń nieprawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode161
689Szczęśliwe liczby w rozwiązaniu Matrix Leetcode161
690Sprawdź, czy dwie tablice ciągów są równoważnym rozwiązaniem Leetcode161
691Rozwiązanie Leetcode z małymi literami161
692Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu161
693Formularz minimalny numer z podanej sekwencji161
694K Puste gniazda161
695Podstawy programowania dynamicznego161
696Podziel tablicę na trzy części dzięki rozwiązaniu Leetcode o równej sumie161
697BFS vs DFS dla drzewa binarnego161
698Następca w kolejności węzła w drzewie binarnym161
699Robot Room Cleaner Rozwiązanie Leetcode161
700Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode161
701Odwracanie kolejki przy użyciu rekursji161
702Konwertuj liczbę na rozwiązanie z kodem szesnastkowym160
703Pobieranie próbek ze zbiornika160
704Rozwiązanie czynnikowych zer kończących się z kodem Leetcode160
705Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode160
706Maksymalny iloczyn dwóch elementów w rozwiązaniu Leetcode macierzy160
707Tylko odwrotne litery Rozwiązanie LeetCode160
708Większość rozwiązań Leetcode Element II160
709Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode160
710Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode160
711Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy160
712Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym160
713Podzbiór Suma Leetcode160
714Skonstruuj BST z podanego przejścia przed zamówieniem159
715Przełącznik żarówek Rozwiązanie LetCode159
716Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy159
717Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II159
718Rozwiązanie zwiększające malejący kod kreskowy ciągu159
719Znajdź największą wielokrotność 3159
720Dodaj i wyszukaj słowo - projektowanie struktury danych LeetCode159
721Znajdź parę z najlepszym produktem w tablicy158
722Maksymalny produkt z trzech liczb Rozwiązanie LeetCode158
723Współczynnik dwumianowy158
724Minimalny koszt biletów Rozwiązanie Leetcode158
725Znajdź najmniejszy dzielnik, biorąc pod uwagę rozwiązanie z kodem progowym158
726Dekompresuj rozwiązanie kodu Leetcode z zakodowaną listą długości przebiegu158
727Rozwiązanie Leetcode z wierszem klawiatury158
728Wykonaj przesunięcia łańcucha Leetcode158
729Pierwsza unikalna postać w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode157
730Traversal Morrisa157
731Scal K posortowane połączone listy157
732Suma f (a [i], a [j]) po wszystkich parach w tablicy n liczb całkowitych157
733Znajdź węzeł z minimalną wartością w drzewie wyszukiwania binarnego157
734Znajdź maksymalną głębokość zagnieżdżonych nawiasów w ciągu157
735Minimalna odległość między węzłami BST Rozwiązanie Leetcode157
736Problem z kafelkami156
737Ranga transformacji rozwiązania Array Leetcode156
738Rejestr obecności uczniów I Rozwiązanie Leetcode156
739Sortowanie bąbelkowe przy użyciu dwóch stosów156
740Posortowana połączona lista do Zrównoważonego BST156
741Specjalna tablica z X elementami większe niż lub równe rozwiązanie X Leetcode156
742Drzewa o minimalnej wysokości156
743Niemalejące rozwiązanie Array LeetCode156
744Znajdź unikalny znak w ciągu156
745Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode156
746Maksymalnie 69 numerów Leetcode Solution156
747Rozwiązanie kodu Leetcode na odległość Hamminga156
748Wzorzec słowny Rozwiązanie LetCode155
749Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie Leetcode155
750Elementy do dodania, aby wszystkie elementy zakresu były obecne w tablicy155
751Gra skok155
752Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode155
753Liczba wysp II Rozwiązanie LeetCode155
754Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode155
755Znalezienie najbliższego elementu K.155
756Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode155
757Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy155
758Sprawdź, czy ścieżka istnieje w rozwiązaniu wykresu Leetcode155
759Sprawdź, czy pary tablic są podzielne przez rozwiązanie k LeetCode155
760Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode155
761Przekątna drzewa binarnego155
762Liczby o częstotliwościach pierwszych większych lub równych k154
763Wygeneruj wszystkie możliwe posortowane tablice z alternatywnych elementów dwóch podanych posortowanych tablic154
764Samochód wyścigowy Rozwiązanie LetCode154
765Wykres transpozycji154
766Podziel łańcuch na zrównoważone struny rozwiązanie Leetcode154
767Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzalnego znaku w strumieniu154
768Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II154
769Zminimalizuj maksymalną sumę par w tablicy LeetCode Solution154
770Kth przodek węzła w drzewie binarnym154
771Usuń nawiasy z łańcucha algebraicznego zawierającego operatory + i -154
772Największy prostokąt w histogramie rozwiązanie LeetCode154
773Rozwiązanie kodu kreskowego maksymalnej głębokości drzewa n-arowego154
774Stos permutacji (sprawdź, czy tablica jest permutacją stosu innych)154
775Znajdź wszystkie duplikaty w rozwiązaniu Array LeetCode154
776Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek154
777Oceń rozwiązanie LeetCode z odwróconą polską notacją154
778Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego154
779Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0154
780Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode154
781Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode154
782Podział na podzbiory o równej sumie K Leetcode Rozwiązanie153
783Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych153
784N-Queens Rozwiązanie LeetCode153
785k-ty brakujący element w rosnącej sekwencji, który nie występuje w danej sekwencji153
786Szukaj w rozwiązaniu Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego153
787Policz czterokrotnie z czterech posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x153
788Usunięcie w drzewie binarnym153
789Ceny końcowe ze specjalną zniżką w rozwiązaniu Leetcode w sklepie153
790Minimalne skoki, aby dotrzeć do domu Rozwiązanie LeetCode153
791Program dotyczący problemu z mostem i pochodni153
792Harmonogram kursu II - LeetCode152
793Cykl listy połączonej152
794Policz przedmioty wspólne dla obu list, ale z różnymi cenami152
795Usuń N-ty węzeł z końca listy Rozwiązanie Leetcode152
796Uzupełnienie numeru Leetcode Solution152
797Last Stone Weight II Rozwiązanie LeetCode152
798Minimalny czas odwiedzania wszystkich punktów Rozwiązanie Leetcode152
799Minimalna liczba skoków do końca152
800Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę152
801Drzewo przedziałów152
802Sprawdź, czy dwa wyrażenia w nawiasach są takie same152
803Minimalne swapy, aby sekwencje wzrastały152
804Zmiana kolejności danych w plikach dziennika Rozwiązanie LeetCode152
805Usuń duplikaty z posortowanej listy II152
806Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode151
807Zagnieżdżona lista wag Suma II Rozwiązanie LeetCode151
808Rozwiązanie DP zoptymalizowane pod kątem przestrzeni dla problemu plecakowego 0-1151
809Rozwiązanie Base 7 Leetcode151
810Rozwiązanie Leetcode z folderem dziennika robota indeksującego151
811Suma maksymalnego rozmiaru podtablicy wynosi k151
812Porównanie ciągów zawierające symbole wieloznaczne151
813Wydrukuj drzewo binarne w porządku pionowym151
814Znajdź wszystkie trojaczki z sumą zerową151
815Liczba EDN po prawej stronie151
816Maksymalny zysk w rozwiązaniu Leetcode do planowania zadań151
817Produkt podrzędny mniej niż K Rozwiązanie LeetCode151
818Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie150
819Iteracyjne przemierzanie kolejności w przedsprzedaży150
820Sortuj tablicę według parzystości II Rozwiązanie Leetcode150
821Jedno rozwiązanie do edycji odległości LeetCode150
822Mur z cegły Rozwiązanie LetCode150
823Rozwiązanie Leetcode dla rang względnych150
824Najbliższe wyjście z wejścia w Labiryncie Rozwiązanie LeetCode150
825Łączne liczby bez powtarzających się cyfr w zakresie150
826Ważny numer150
827Konwertuj BST na Min Heap150
828Sprawdź Palindrome po każdym zapytaniu o zamianę postaci150
829Top K Często używane słowa Rozwiązanie LeetCode149
830Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego149
831Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie149
832Okrągła kolejka149
833Wstaw do rozwiązania Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego149
834Kolejka priorytetowa korzystająca z podwójnie połączonej listy149
835Znajdź podtablicę z najmniejszą średnią149
836Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode149
837Można umieścić kwiaty rozwiązanie LeetCode149
838Biorąc pod uwagę tablicę par Znajdź w niej wszystkie pary symetryczne149
839Klonowanie wykresu Rozwiązanie LeetCode149
840Minimalna liczba kranów do otwarcia w celu podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode149
841Ścieżka z maksymalną średnią wartością149
842Uzyskaj maksimum w generowanym rozwiązaniu Leetcode dla macierzy149
843Rozwiązanie Leetcode z matrycą spiralną II149
844Rozwijalny stos oparty na macierzy149
845Słownik obcych Rozwiązanie LetCode149
846Podciąg wielkości K z największą parzystą sumą rozwiązania LeetCode149
847Lista partycji Rozwiązanie Leetcode149
848Maksymalna głębokość zagnieżdżenia rozwiązania Leetcode w nawiasach148
849Dopasowanie wyrażeń regularnych148
850Znajdź wszystkie możliwe przepisy z podanych materiałów Rozwiązanie LeetCode148
851Najdłuższa podtablica licząca 1 o Jeden więcej niż liczba 0148
852Sekwencje o określonej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego148
853Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej148
854Znajdź jedyny powtarzalny element od 1 do N-1148
855Zaprojektuj stos z działaniem przyrostowym Rozwiązaniem Leetcode148
856Sortuj kolory148
857Spraw, aby dwie tablice były równe, odwracając tablice podrzędne Rozwiązanie Leetcode148
858Formularz minimalną liczbę z podanej sekwencji148
859Policz odrębne elementy w każdym oknie o rozmiarze K.148
860Minimalna suma ścieżki w trójkącie147
861Podzbiór z sumą podzielną przez m147
862Policz liczby ujemne w rozwiązaniu LeetCode posortowanej macierzy147
863Powtarzający się wzorzec podłańcuchowy Rozwiązanie LeetCode147
864Wyszukiwanie i wstawianie w drzewie wyszukiwania binarnego147
865Zgadnij liczbę wyższą lub niższą Rozwiązanie LeetCode147
866Problem z parowaniem znajomych147
867Współczynnik permutacji147
868K'th Największy element w BST, gdy modyfikacja do BST jest niedozwolona146
869Historia projektu w przeglądarce Rozwiązanie LetCode146
870Przekątna Traverse Rozwiązanie LeetCode146
871Suma najbliższej mniejszej i większej liczby146
872Przekątna Traversal Rozwiązanie LeetCode146
873Zmień układ tablicy Tak, że arr [i] jest równe i146
874Wyróżnij sąsiednie elementy w tablicy146
875Najjaśniejsza pozycja na ulicy LeetCode Solution146
876GCD o podanych zakresach indeksów w tablicy146
877Suma i przecięcie dwóch połączonych list146
878Przechodzenie po drzewie (zamówienie przedpremierowe, zamówienie wewnętrzne i zamówienie pocztowe)146
879Trójkierunkowe partycjonowanie tablicy wokół podanego zakresu146
880Mnożenie łańcucha macierzy146
881Maksymalny wynik po rozdzieleniu rozwiązania z kodem Leetcode145
882Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode145
883Liczba dni między dwiema datami Rozwiązanie LeetCode145
884Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K rozwiązania Leetcode145
885Butelki na wodę Leetcode Solution145
886Usuń i zarabiaj145
887Minimalne wymiany, aby uzyskać równe rozwiązanie dla ciągów znaków Leetcode145
888Zrównoważone wyrażenie z zamianą145
889Znajdź maksymalną sumę możliwą równą sumę trzech stosów145
890Rozwiązanie Leetcode dla miasta docelowego145
891Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów dzięki rozwiązaniu Leetcode z opłatami transakcyjnymi145
892Ciekawa metoda generowania liczb binarnych od 1 do n145
893Posortowana tablica do zrównoważonego BST145
894Znajdź odległość między dwoma węzłami drzewa binarnego145
895Sprawdź, czy elementy stosu są parami kolejne145
896Zapytania o sumę zakresu bez aktualizacji145
897LCS (Longest Common Subsequence) trzech ciągów145
898Rozwiązanie Leetcode dotyczące temperatur dziennych145
899Zidentyfikuj i zaznacz niedopasowany nawias w wyrażeniu145
900Minimalna suma mnożenia n liczb144
901Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu, wykonując kroki 1, 2 lub 3144
9024Suma144
903Najkrótsza odległość słowa Leetcode Rozwiązanie144
904Sprawdź, czy macierz można sortować w stosie144
905Brakujący element w posortowanej tablicy rozwiązania LeetCode144
906Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego144
907Rozwiązanie Lemonade Change Leetcode144
908Zgadnij liczbę wyższą lub niższą II144
909Suma pionowa w danym drzewie binarnym144
910Zapytania o zakres LCM143
911Wstaw Usuń GetRandom143
912Skonstruuj pełne drzewo binarne z jego połączonej reprezentacji listy143
913Zmień rozmieszczenie spacji między słowami Rozwiązanie Leetcode143
914BFS dla Disconnected Graph143
915Rozwiązanie Leetcode stosu maksymalnej częstotliwości143
916Specjalne pozycje w rozwiązaniu Leetcode z macierzą binarną143
917Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną III143
918Rozwiązanie Leetcode do partycjonowania palindromu143
919Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie142
920Przycinaj drzewo wyszukiwania binarnego142
921Stone Game II Letcode142
922Zmień układ Array w taki sposób, że arr [i]> = arr [j], jeśli i jest parzysty, a arr [i] <= arr [j], jeśli i jest nieparzysty i j <i142
923Minimalna wysokość drzew Rozwiązanie LeetCode142
924Sklep oparty na wartościach czasowych Rozwiązanie LeetCode142
925Zapytania o GCD wszystkich numerów tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie142
926Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie142
927Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode142
928Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode142
929Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1)142
930Skonstruuj BST na podstawie danego przemierzania kolejności poziomów142
931Infiks do Postfix142
932Średnie poziomów w drzewie binarnym142
933Obcy słownik142
934Podziel tablicę na kolejne sekwencje142
935Zbierz maksymalną liczbę punktów w siatce za pomocą dwóch przejść141
936Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode141
937Rozwiązanie Leetcode dla numerów leksykograficznych141
938Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy141
939Scal dwie posortowane listy Leetcode141
940Konwertuj posortowaną listę na drzewo wyszukiwania binarnego141
941Skonstruuj rozwiązanie Rectangle Leetcode141
942Tablica binarna po operacjach przełączania zakresu M.141
943Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów141
944Iteracyjne przechodzenie po kolejności przy użyciu dwóch stosów141
945Najdłuższa palindromiczna następstwo141
946Kolejka za pomocą stosów141
9473 Suma141
948Silnie połączony komponent141
949Wszystkie unikalne trojaczki, które sumują się do określonej wartości141
950Drzewo binarne – najdłuższa sekwencja w kolejności – rozwiązanie LeetCode141
951Policz podmacierze we wszystkich rozwiązaniach LeetCode140
952Liczba równoważnych par Domino Rozwiązanie Leetcode140
953Policz podtablice z takimi samymi parzystymi i nieparzystymi elementami140
954Analiza witryny użytkownika Odwiedź wzór Rozwiązanie LeetCode140
955Saper Rozwiązanie LeetCode140
956Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode140
957Podmacierz prostokątna o największej powierzchni z równą liczbą jedynek i zer140
958Scalanie przedziałów140
959Odwróć węzły w grupie K.140
960Wydrukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych139
961Tasuj liczby całkowite 2n jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji139
962Sekwencja Newmana-Conwaya139
963Podział słów139
964Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode139
965Znajdź przejście BST po zamówieniu pocztowym na podstawie przejścia przed zamówieniem139
966Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode139
967Policz parę z Given Sum139
968Potrafi dokonać postępu arytmetycznego z rozwiązania kodu Leetcode sekwencji139
969Długość najdłuższej sekwencji Fibonacciego138
970Kth najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode138
971Przesuwne okno maksymalne138
972Drzewo symetryczne138
973Policz liczby pierwsze w zakresach138
974Sprawdź, czy słowo występuje jako przedrostek dowolnego słowa w rozwiązaniu kodu Leetcode w zdaniu138
975Wysokość drzewa ogólnego z tablicy nadrzędnej138
976Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego138
977Partycjonowanie palindromów138
978Najdłuższy ładny podciąg LeetCode Rozwiązanie138
979Maksymalizuj sumę macierzy po rozwiązaniu K Negations Leetcode138
980Rozwiązanie LeetCode dotyczące zderzenia asteroid138
981Rozwiązanie trzech kolejnych kursów Leetcode138
982Mediana dwóch posortowanych tablic138
983Maksymalna podtablica produktu137
984Utwórz maksymalną liczbę137
985Dzielenie tablicy na pary z sumą podzielną przez K137
986Przyjaciele w odpowiednim wieku Rozwiązanie LeetCode137
987Wystąpienia wzorców przy użyciu stosu137
988Drzewo segmentów137
989Maksymalna długość powtarzającej się podtablicy137
990Operacja usuwania drzewa wyszukiwania binarnego137
991Podzbiór największych par podzielnych137
992Mój kalendarz I rozwiązanie LeetCode137
993Unikalne ścieżki II137
994Maksymalna suma podtablicy z wyłączeniem niektórych elementów137
995K Najbliższe punkty do rozwiązania Leetcode Origin137
996Maksymalny iloczyn indeksów następnego większego po lewej i prawej stronie137
997Prawidłowe rozwiązanie Boomerang Leetcode137
998Znak produktu rozwiązania Array LeetCode137
999Maksymalna suma podciągów taka, że ​​nie ma trzech kolejnych136
1000Znajdź zduplikowane poddrzewa136
1001Boole'a Problem z nawiasami136
1002Pierwszy brak pozytywny136
1003Przechodzenie przez kolejne poziomy za pomocą dwóch kolejek136
1004Spraw, by String był doskonałym rozwiązaniem dla Leetcode136
1005Serializacja i deserializacja drzewa binarnego136
1006Problem partycji malarza136
1007Konstrukcja najdłuższej narastającej następstwa (N log N)136
1008Wstawienie do drzewa binarnego136
1009Policz podtablice, w których druga najwyższa znajduje się przed najwyższą136
1010Liczba najdłuższych rosnących następstw136
1011Dopasowywanie ciągów w rozwiązaniu kodu Leetcode tablicy136
1012Breadth First Search (BFS) dla wykresu136
1013Traversal Morrisa Inordera136
1014Maksymalna transformacja wagi danego ciągu136
1015Znajdź pierwszą wycieczkę okrężną, która odwiedza wszystkie pompy benzynowe135
1016Następne rozwiązanie Greater Element III LeetCode135
1017Znajdź maksimum minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy135
1018Suma podzbiorów równych partycji135
1019Oblicz nCr% p135
1020Wykres Prawidłowe drzewo Rozwiązanie LeetCode135
1021Wyszukiwanie w głębi (DFS) dla wykresu135
1022Minimalna suma indeksu dwóch list135
1023Podwój pierwszy element i przesuń zero do końca135
1024Wchodzenie po schodach135
1025Najkrótsze ukończenie rozwiązania Word Leetcode135
1026Najdłuższy podciąg, przy którym różnica między sąsiednimi wynosi jeden135
1027Największy podciąg między dwoma równymi znakami Rozwiązanie Leetcode135
1028Scramble String Rozwiązanie LeetCode134
1029Zbuduj tablicę za pomocą rozwiązania Leetcode do operacji stosu134
1030Maksymalna liczba sposobów partycjonowania rozwiązania Array LeetCode134
1031Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej134
1032Zabijanie procesu Rozwiązanie LetCode134
1033Sprawdź poprawność drzewa wyszukiwania binarnego134
1034K maksymalnych sum nakładających się ciągłych tablic podrzędnych134
1035Największy numer rozwiązania Leetcode134
1036Odszyfruj ciąg z alfabetu na rozwiązanie z odwzorowaniem kodu liczbowego liczb całkowitych134
1037Zmień układ tablicy tak, aby „arr [j]” zmienił się w „i”, jeśli „arr [i]” to „j”134
1038Przekraczanie granic drzewa binarnego134
1039Rozwiązanie LeetCode w Maze III134
1040Zaprojektuj licznik trafień Rozwiązanie LeetCode133
1041Brzydkie liczby133
1042Zrównoważone drzewo binarne133
1043Niestandardowe rozwiązanie Letcode z ciągiem sortowania133
1044Maksymalna suma 3 nienakładających się podtablic133
1045Zmień układ tablicy tak, aby pozycja parzysta była większa niż nieparzysta133
1046Nieprawidłowe transakcje Rozwiązanie LeetCode133
1047Bitowe ORAZ zakresu liczb Rozwiązanie LeetCode133
1048Zalety BST w porównaniu z tabelą skrótów133
1049Iteracyjne przejście przez pierwszą głębokość wykresu132
1050Policz pary z dwóch posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x132
1051Znajdź taką liczbę par w tablicy, że ich XOR wynosi 0132
1052Dostępne przechwyty dla rozwiązania Rook Leetcode132
1053Przenieś wszystkie negatywne elementy na koniec w kolejności z dopuszczalną dodatkową przestrzenią132
1054Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego132
1055Brzydki numer II Rozwiązanie LeetCode132
1056Zwalczanie adresu IP Rozwiązanie LeetCode132
1057Super brzydki numer132
1058Dodaj dwie liczby132
1059Drzewo wyszukiwania binarnego132
1060Maksymalna różnica między częstotliwościami dwóch elementów tak, że element o większej częstotliwości jest również większa131
1061Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode131
1062Liczba uczniów odrabiających prace domowe w określonym czasie Leetcode131
1063Implementacja Trie (drzewo przedrostkowe) Rozwiązanie Leetcode131
1064Liczba ścieżek palindromicznych w macierzy131
1065Path Sum II Rozwiązanie LeetCode131
1066Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych Rozwiązanie LeetCode131
1067Największe rozwiązanie poddrzewa BST LeetCode131
1068Określ, czy macierz można uzyskać przez rotację rozwiązania LeetCode131
1069Znajdź rozwiązanie LeetCode Peak Element II131
1070Generowanie nawiasów Rozwiązanie Leetcode131
1071Usuń duplikaty z rozwiązania Sorted Array II Leetcode131
1072Najniższy wspólny przodek130
1073Klonuj drzewo binarne z losowymi wskaźnikami130
1074Znaczenie dla pracowników Rozwiązanie LeetCode130
1075Zmień układ tablicy tak, aby parzyste elementy indeksu były mniejsze, a nieparzyste elementy indeksu były większe130
1076Podciąg o maksymalnej długości z różnicą między sąsiednimi elementami równą 0 lub 1130
1077Liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie130
1078Rozwiązanie dnia roku Leetcode130
1079Podtablice z K różnych liczb całkowitych Rozwiązanie Leetcode130
1080Znajdź element szczytowy130
1081Kth najmniejszy produkt z dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode129
1082Znajdź najmniejszy zakres zawierający elementy z k list129
1083Kth najmniejszy element w posortowanej macierzy rozwiązania LeetCode129
1084Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode129
1085Szukaj w posortowanej tablicy obróconej129
1086Najdłuższa kolejność bitoniczna129
1087Suma podtablicy minimalnego rozmiaru129
1088Sprawdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie129
1089Konwertuj BST na Min-Heap bez używania tablicy129
1090Maksymalizuj odległość do najbliższej osoby Rozwiązanie LeetCode129
1091Policz minimalne kroki, aby uzyskać żądaną tablicę129
1092Struktura danych drzewa binarnego129
1093Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła129
1094Wyraźne następstwa129
1095Rodzaje drzew binarnych129
1096Ścieżka od Root do Leaf z sumą docelową Leetcode Solutions129
1097Następna Permutacja Rozwiązanie Leetcode128
1098Usuń duplikaty z posortowanej tablicy128
1099Najmniejsze wspólne rozwiązanie Leetcode dla regionu128
1100Połączenie Sum IV Rozwiązanie LeetCode128
1101Znajdź trzy elementy z różnych trzech tablic, takich jak a + b + c = suma128
1102Wyświetla wszystkie trojaczki w posortowanej tablicy, która tworzy AP128
1103Operacja dodawania stałego zakresu czasu na tablicy128
1104Poziom każdego węzła w drzewie z węzła źródłowego128
1105Znajdź maksymalną różnicę między najbliższymi lewymi i prawymi mniejszymi elementami128
1106Zwiększanie podciągu trójek Rozwiązanie LeetCode128
1107Suma ścieżki128
1108Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym128
1109Usuń rozwiązanie Palindromic Subsequences Leetcode128
1110Skonstruuj drzewo binarne z rozwiązania LeetCode Traversal w przedsprzedaży i po zamówieniu127
1111Kolejne znaki Rozwiązanie LeetCode127
1112Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami127
1113Prime Palindrom Rozwiązanie LeetCode126
1114Liczenie par podzielnych126
1115Komórki z wartościami nieparzystymi w rozwiązaniu Matrix LeetCode126
1116Rozwiązanie trzeciego maksymalnego kodu Leetcode126
1117Triangulacja minimalnego wyniku rozwiązania wielokąta Leetcode126
1118Drukuj następną większą liczbę zapytań Q126
1119Najdłuższa podtablica z jedynek po usunięciu jednego elementu Rozwiązanie LeetCode126
1120Policz Rozwiązanie Leetcode dla największej grupy126
1121Cięcie pręta125
1122Sformatuj ponownie rozwiązanie String Leetcode125
1123Maksymalna podtablica produktu125
1124Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne125
1125Suma liczb parzystych po zapytaniach125
1126Produkty zakresów w tablicy125
1127Sortowanie topologiczne125
1128Minimalna różnica bezwzględna w rozwiązaniu BST Leetcode125
1129Zagadnienie sumy podzbioru w przestrzeni O (suma)124
1130Skonstruuj ciągi K Palindrom Rozwiązanie LeetCode124
1131Sekwencja Moser-de Bruijn124
1132Wyszukaj pozycję wstawiania124
1133Znaczenie tablicy po usunięciu niektórych elementów Rozwiązanie Leetcode124
1134Rozwiązanie Leetcode z wartością najbliższego drzewa wyszukiwania binarnego124
1135Maksymalne drzewo binarne124
1136Widok z dołu drzewa binarnego124
1137Wydrukuj widok drzewa binarnego z prawej strony124
1138Rozwiązanie kodu Leetcode dla tysięcy separatorów124
1139Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie Kółko i krzyżyk124
1140Permutacja palindromu Rozwiązanie LeetCode124
1141Wyszukaj element w posortowanej tablicy obróconej123
1142Najdłuższa rosnąca kolejna kolejność123
1143Średnica N-Ary Tree Rozwiązanie LeetCode123
1144Znajdź dwie nienakładające się podtablice, z których każda zawiera rozwiązanie LeetCode Suma docelowa123
1145Sekwencja Golomba123
1146Sprawdź formację tablicy poprzez rozwiązanie Leetcode konkatenacji123
1147Połącz dwa BST z ograniczoną dodatkową przestrzenią123
1148Zapytania o liczbę odrębnych elementów w podtablicy122
1149Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wykonaniu poleceń dodawania i odejmowania122
1150Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego122
1151Kolejka priorytetowa122
1152Maksymalny produkt z podzielonego drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode122
1153Znajdź posortowany podciąg o rozmiarze 3 w czasie liniowym122
1154Minimalna suma kwadratów zliczeń znaków w danym ciągu po usunięciu k znaków122
1155Zamień węzły w pary122
1156Znajdź największą wartość w każdym rzędzie drzewa rozwiązanie LeetCode121
1157Minimalne skoki w bok Rozwiązanie LeetCode121
1158Możliwe dwupartycyjne rozwiązanie LeetCode121
1159Trasy autobusowe Rozwiązanie Letcode121
1160Usuń węzły i zwróć rozwiązanie Leetcode lasu121
1161Wprowadzenie do czerwono-czarnego drzewa121
1162Podciągi palindromiczne Rozwiązanie Leetcode121
1163Kth Najmniejsza liczba w rozwiązaniu Leetcode w tabliczce mnożenia121
1164Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego121
1165Najdłuższa powtarzana sekwencja120
1166Policz ciągi binarne o parzystej długości z taką samą sumą bitów pierwszej i drugiej połowy120
1167Znajdź sekwencję węża o maksymalnej długości120
1168Znajdź najmniejszą binarną cyfrę będącą wielokrotnością podanej liczby120
1169Zamiana węzłów w połączonej liście rozwiązania Leetcode120
1170Obróć szyk120
1171Factoral Trailing Zeroes Rozwiązanie LeetCode120
1172System sugestii wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode120
1173Porównaj ciągi według częstotliwości rozwiązania dla najmniejszego kodu Leetcode120
1174Przekształć BST w większe drzewo sum120
1175Usuń maksymalną liczbę krawędzi, aby zachować w pełni przejezdny wykres Rozwiązanie Leetcode119
1176Liczba zamówień w rozwiązaniu Backlog Leetcode119
1177Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode119
1178Drzewo decyzyjne119
1179Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej119
1180Najniższy wspólny przodek w drzewie wyszukiwania binarnego119
1181Rozwiązanie LeetCode dla robota indeksującego119
1182Policz pary, których produkty istnieją w zestawieniu118
1183Zmniejsz liczbę elementów, aby uzyskać rozwiązanie Array Zigzag LeetCode118
1184K'th Największy element w BST wykorzystujący stałą dodatkową przestrzeń118
1185Maksymalna liczba odcinków o długości a, b i c118
1186Wykres i jego reprezentacja118
1187Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode118
1188Podtablica bitonowa o maksymalnej sumie118
1189Odwróć ścieżkę w BST za pomocą kolejki117
1190Przenoszenie kamieni do kolejnego rozwiązania Leetcode117
1191Pierwsza zła wersja117
1192Rekonstrukcja kolejki według wysokości117
1193Prawidłowy numer trójkąta117
1194Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions117
1195Suma lewych liści Rozwiązanie LeetCode117
1196Ciągła macierz rozwiązanie LeetCode117
1197Zapałki do rozwiązania Square Leetcode117
1198Najbliższy liść w drzewie binarnym Rozwiązanie LeetCode117
1199Jak wydrukować maksymalną liczbę liter za pomocą podanych czterech klawiszy117
1200Filtruj restauracje według rozwiązań Leetcode przyjaznych weganom, cen i odległości116
1201Zapytania tablicowe do wielokrotnych wymian i produktów116
1202Zgadnij słowo116
1203Zapytania o zakres dla najdłuższej prawidłowej sekwencji nawiasów116
1204Kth Najmniejszy element w BST116
1205Maksymalna suma par z określoną różnicą116
1206Biorąc pod uwagę drzewo binarne, jak usunąć wszystkie połówki węzłów?116
1207Rozwiązanie Leetcode dla przecinania ścieżek115
1208Konwertuj liczbę całkowitą na sumę dwóch liczb całkowitych niezerowych Rozwiązanie Leetcode115
1209Najniższy wspólny przodek rozwiązania Leetcode drzewa binarnego115
1210Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode115
1211Rozwiązanie LeetCode z podziałem liczb całkowitych115
1212Minimalna liczba swapów w celu utworzenia sekwencji zwiększających rozwiązanie LeetCode115
1213Wieża szampana Rozwiązanie LeetCode114
1214Zapytanie o sumę zakresu przy użyciu rzadkiej tabeli114
1215Data reformy Rozwiązanie LeetCode114
1216Zastąp dwie kolejne równe wartości jedną większą114
1217Idealne rozwiązanie do kwadratów LeetCode114
1218Dzielenie dwóch liczb całkowitych Rozwiązanie Leetcode114
1219Plasterki arytmetyczne II – rozwiązanie LeetCode podciągu114
1220Spłaszcz rozwiązanie LeetCode do wektorów 2D114
1221Sprawdź kompletność rozwiązania w postaci drzewa binarnego LeetCode113
1222Moc Dwóch113
1223Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square LeetCode113
1224Największe rozwiązanie Leetcode ze znakiem Plus113
1225Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list113
1226Maksymalna głębokość drzewa binarnego113
1227Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy113
1228Sprawdź identyczne BST bez budowania drzew113
1229Maksymalna suma ścieżki w prostokątnym trójkącie z liczbami113
1230Rozwiązanie LRU Cache Leetcode113
1231Zapytania dotyczące prawdopodobieństwa liczby parzystej lub nieparzystej w podanych zakresach113
1232Sortuj przez scalanie113
1233K-ty czynnik n rozwiązania Leetcode113
1234Kursy równoległe II Rozwiązanie LeetCode112
1235Projekt Skiplist Rozwiązanie LeetCode112
1236Pogrubione słowa w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode112
1237Rozwiązanie Leetcode z przesuwanym oknem środkowym112
1238Znajdź minimum w Rotated Sorted Array II Rozwiązanie LeetCode112
1239Średnia zakresu w tablicy112
1240Zmaksymalizuj elementy, używając innego szyku112
1241Nowa gra 21112
1242Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu słów według dopasowania słów112
1243Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie111
1244Zlicz podzbiory mające różne liczby parzyste111
1245Wydrukuj n warunków sekwencji Newmana-Conwaya111
1246BST do drzewa z sumą wszystkich mniejszych kluczy111
1247Maksymalna wartość przy danym indeksie w Bounded Array Rozwiązanie LeetCode111
1248Sprawdź, czy każdy węzeł wewnętrzny BST ma dokładnie jedno dziecko111
1249Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode Rozwiązanie Leetcode111
1250Znajdź minimalną liczbę operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicy111
1251Ciągły szyk111
1252Klonowanie wykresów111
1253Połącz k Listy posortowane Rozwiązanie Leetcode110
1254Maksymalna podtablica produktu110
1255Najmniejsze rozwiązanie Leetcode z serii II110
1256Brakujący numer110
1257Minimalne usunięcie, aby wprowadzić prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode110
1258Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności109
1259Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy109
1260Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode108
1261Policz i przełącz zapytania w tablicy binarnej108
1262Nakładanie się obrazu Rozwiązanie LeetCode108
1263Znajdź k-ty najmniejszy element w BST (statystyki zamówień w BST)108
1264Sprawdź, czy dwa węzły znajdują się na tej samej ścieżce w drzewie108
1265Wydrukuj przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji108
1266Minimalny koszt schodów wspinaczkowych Rozwiązanie LeetCode107
1267Sprawdź, czy ciąg może zepsuć inne rozwiązanie kodu Leetcode107
1268Sprawdź serializację drzewa binarnego przed zamówieniem107
1269Koko jedzenie bananów rozwiązanie LeetCode107
1270Następny większy element107
1271Partycjonowanie palindromów106
1272Różne sposoby dodawania nawiasów Rozwiązanie Leetcode106
1273Rozwiązanie LeetCode do podglądania iteratora105
1274Minimalny czas zebrania wszystkich jabłek z drzewa Rozwiązanie LeetCode105
1275Scal posortowaną tablicę103
1276Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie Leetcode103
1277Rozwiązanie uporządkowanej kolejki LeetCode103
1278Sprawdź w tablicy binarnej, czy liczba reprezentowana przez podtablicę jest nieparzysta lub parzysta102
1279Sprawdź, czy X może wydać zmianę każdej osobie w kolejce102
1280Największa podmacierz z rearanżacjami Rozwiązanie LeetCode102
1281Liczba pierwsza Newmana – Shanksa – Williamsa102
1282Rozwiązanie Leetcode do zagnieżdżania tablic102
1283Minimalne zapytanie o zakres (rozkład pierwiastka kwadratowego i tabela rzadka)102
1284Układanie monet Rozwiązanie Leetcode101
1285Kolejność zwiększania maksymalnej sumy100
1286Zakodowany ciąg znaków o najkrótszej długości Rozwiązanie LeetCode100
1287Znajdź maksymalną średnią podtablicę o długości k99
1288Zapytania o wartości dziesiętne tablic podrzędnych tablicy binarnej98
1289Minimalna całkowita przestrzeń zmarnowana przy operacjach zmiany rozmiaru K Rozwiązanie LeetCode98
1290Liczba indeksów o równych elementach w podanym zakresie98
1291Maksymalny iloczyn narastającego podciągania98
1292Indeks losowego wyboru Rozwiązanie LeetCode97
1293Minimalna liczba osób do nauczenia rozwiązania LeetCode97
1294Przekonwertuj BST na drzewo binarne, tak aby do każdego klucza dodawana była suma wszystkich większych kluczy97
1295Znajdź zwycięzcę w grze o obiegu zamkniętym, rozwiązanie LeetCode96
1296Konwertuj na Base-2 rozwiązanie LeetCode96
1297Ciągła suma podtablica Rozwiązanie LeetCode96
1298Dodaj dwa rozwiązania Leetcode Numbers II95
1299Przechodzenie w pionie przez drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode95
1300Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL95
1301Minimalna możliwa liczba całkowita po co najwyżej K sąsiednich zamianach na cyfrach Rozwiązanie LeetCode94
1302Liczba podciągów, które spełniają podane warunki sumy, rozwiązanie LeetCode94
1303Numer Palindromu Rozwiązanie LeetCode94
1304Jump Game IV Rozwiązanie LeetCode94
1305Sprawdź, czy podana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST n poziomów lub nie94
1306Osiągnij numer rozwiązania LeetCode94
1307Wstaw Usuń GetRandom O(1) Rozwiązanie Leetcode93
1308Zapytania dotyczące XOR największego nieparzystego dzielnika zakresu93
1309Zaprojektuj system podziemny Leetcode Rozwiązanie89
1310Wydrukuj łańcuch par o maksymalnej długości88
1311Wykryj rozwiązanie Capital Letcode87
1312Zaprojektuj rozwiązanie Leetcode w tabeli liderów85
1313Minimalne swapy, aby zgrupować wszystkie 1 razem rozwiązanie Leetcode83
1314Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów Rozwiązanie Leetcode83
1315Top K częstych elementów Rozwiązanie LeetCode82
1316Count Sub Islands Rozwiązanie LeetCode80
1317Minimalna suma ścieżki Rozwiązanie Leetcode80
1318Rozwiązanie LeetCode z przechodzeniem w kolejności drzewa binarnego79
1319Przesuwanie liter Rozwiązanie LeetCode79
1320Lista nieparzystych parzystych połączonych rozwiązań Leetcode77
1321Najdłuższy wspólny podciąg LeetCode Rozwiązanie77
1322Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode76
1323Znajdź rozwiązanie dla sędziego miejskiego LeetCode74
1324Dekodowanie rozwiązania Letcode String74
1325Znajdź rozwiązanie dla sędziego miejskiego LeetCode74
1326Maksymalny rok populacji Rozwiązanie LeetCode74
1327Suma liczb od korzeni do liści Rozwiązanie LeetCode71
1328Najkrótsza niesortowana ciągła podtablica rozwiązanie LeetCode71
1329Projektowanie Dodaj i wyszukaj słowa Struktura danych Rozwiązanie LeetCode69
1330Spłaszcz drzewo binarne do połączonej listy Rozwiązanie LeetCode67
1331Maksymalny rok populacji Rozwiązanie LeetCode67
1332Prostokątne rozwiązanie LeetCode nakładające się67
1333Wynik nawiasu Rozwiązanie LeetCode66
1334Zapytanie o sumę zakresu 2D – Niezmienne rozwiązanie LeetCode66
1335Stone Game IV Rozwiązanie LeetCode66
1336Wstaw do posortowanej listy połączonej okólnie Rozwiązanie LeetCode65
1337Odkrywaj karty w rosnącym zamówieniu rozwiązania Leetcode63
1338Czy wykres jest dwuczęściowy? Rozwiązanie LeetCode62
1339Prawidłowy numer trójkąta Rozwiązanie LeetCode61
1340Podziel czekoladowe rozwiązanie LeetCode53
1341Wskazówki krok po kroku z węzła drzewa binarnego do innego rozwiązania LeetCode48
1342Suma zakresu BST LeetCode Solution45
1343Rozwiązanie odwrotnej liczby całkowitej Leetcode43
1344Sortuj kolory Rozwiązanie LetCode42
1345Znajdź K Najbliższe Elementy Rozwiązanie LeetCode40
1346Maksymalna długość boku kwadratu z sumą mniejszą lub równą progowi rozwiązania LeetCode37
1347Numer kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode37
1348Obróć ciąg znaków Rozwiązanie LeetCode36
1349Maksymalny rozmiar Podtablica Suma równa się k Rozwiązanie Leetcode18
1350Rozwiązanie High Five LeetCode17
1351Rozwiązanie H-Index Leetcode16
Translate »