Warunki korzystania

Dla TutorialCup.com Strona internetowa


Wprowadzenie

TutorialPuchar.com jest witryną internetową, na której znajdują się bezpłatne samouczki dla użytkowników Internetu na całym świecie.

Zasady i warunki zapisane na tej stronie internetowej określają zasady korzystania z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem TutorialCup.com.

Nie możesz korzystać ze strony internetowej TutorialCup, jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z niniejszych Standardowych warunków.

Tworzenie konta

Aby założyć konto TutorialCup, musisz mieć co najmniej 13 lat. Odpowiadasz za swoje konto i całą jego aktywność.

Możesz przeglądać witrynę TutorialCup bez rejestracji konta. Aby jednak skorzystać z niektórych funkcji TutorialCup, musisz się zarejestrować, wybrać nazwę użytkownika i ustawić hasło. Kiedy to robisz, informacje, które nam przekazujesz, muszą być dokładne i kompletne. Nie podszywaj się pod nikogo ani nie wybieraj nazwisk, które są obraźliwe lub naruszają czyjeś prawa. Jeśli nie będziesz przestrzegać tych zasad, możemy anulować Twoje konto.

Odpowiadasz za całą aktywność na swoim koncie i za zachowanie poufności swojego hasła. Jeśli dowiesz się, że ktoś użył Twojego konta bez Twojej zgody, zgłoś to [email chroniony]

Zapewnienie jakości treści

Obecnie nasze treści są związane z tematami programowania komputerowego, te samouczki są pisane i sprawdzane przez nas lub jakąkolwiek stronę trzecią lub freelancerów wyznaczonych do tego celu przez TutorialCup.

Zapewniamy, że treści dostępne na stronie TutorialCup są dokładne i dokładamy wszelkich starań, aby je ulepszać, jednak nie gwarantujemy poprawności treści.

Autorytet w zakresie treści i prawa autorskie

Cała zawartość dostępna na stronie internetowej TutorialCup jest chroniona prawem autorskim TutorialCup. Wykorzystywanie, kopiowanie lub reprodukowanie całości lub części naszych treści bez naszej zgody będzie prostym naruszeniem niniejszych warunków.

Filmy z YouTube udostępnione na stronie internetowej TutorialCup, która została pierwotnie przesłana na nazwę kanału YouTube TutorialPuchar (Połączyć: Kanał TutorialCup na Youtube) są chronione prawem autorskim TutorialCup i zabraniamy wykorzystywania lub dystrybucji tych filmów w celu uzyskania korzyści finansowych bez zgody TutorialCup.

Prawa własności intelektualnej

Poza treściami, które posiadasz, a które możesz zdecydować się umieścić na stronie internetowej TutorialCup, zgodnie z niniejszymi Warunkami, TutorialCup i / lub jej licencjodawcy są właścicielami wszelkich praw do własności intelektualnej i materiałów zawartych w tej Witrynie, a wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Otrzymujesz tylko ograniczoną licencję, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach, w celu przeglądania materiałów zawartych w naszej Witrynie.

Czego nie wolno robić (ograniczenia)

Jesteś wyraźnie i zdecydowanie ograniczony od wszystkich poniższych:

  1. publikowanie jakichkolwiek materiałów TutorialCup w dowolnych mediach;
  2. sprzedaż, sublicencjonowanie i / lub w inny sposób komercjalizacja jakichkolwiek materiałów TutorialCup;
  3. łącze do witryny internetowej TutorialCup przy użyciu technik HTML, które wyświetlają witrynę w ramce, częściowym oknie lub wyskakującym okienku, lub w dowolnej innej niestandardowej metodzie łączenia;
  4. uzyskiwać dostęp do witryny TutorialCup za pomocą zautomatyzowanych środków (takich jak boty, roboty, pająki lub skrobaki) bez naszej zgody;
  5. przesyłać wirusy i inne złośliwe kody na witrynę lub serwer WWW TutorialCup;
  6. cokolwiek, co mogłoby wyłączyć, przeciążyć lub zakłócić prawidłowe działanie witryny internetowej TutorialCup, takie jak atak typu „odmowa usługi”;

angażowanie się w eksplorację danych, zbieranie danych, wyodrębnianie danych lub inne podobne działania związane ze Stroną internetową TutorialCup lub podczas ich używania;

 1. rozpowszechniać niezamówionych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, wiadomości-śmieci, spamu lub łańcuszków. Nie uruchamiaj list mailingowych, serwerów list ani żadnego rodzaju automatycznych odpowiedzi ani spamu na lub za pośrednictwem witryny internetowej TutorialCup;
 2. ułatwiać lub zachęcać do naruszania niniejszego Oświadczenia;
 3. naruszyć któregokolwiek z warunków i nie robić niczego, o co Cię prosimy;

Dostęp do niektórych obszarów Witryny TutorialCup jest ograniczony, a TutorialCup może dodatkowo ograniczyć dostęp do dowolnych obszarów tej Witryny w dowolnym momencie, według własnego uznania. Każdy identyfikator użytkownika i hasło, które możesz mieć w tej Witrynie, są poufne i musisz zachować poufność takich informacji.

Brak gwarancji

Witryna internetowa TutorialCup jest dostarczana „tak jak jest”, ze wszystkimi wadami, a TutorialCup nie wyraża żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju związanych z naszą Witryną lub materiałami zawartymi w naszej Witrynie. Ponadto żadne informacje zawarte w naszej Witrynie nie będą interpretowane jako porady.

Ponadto TutorialCup może zaprzestać świadczenia usług (na stałe lub tymczasowo) wszystkim lub niektórym użytkownikom bez wcześniejszego powiadomienia. Świadczenie lub nie świadczenie usług jest całkowicie życzeniem TutorialCup.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku TutorialCup, ani żaden z jego kierowników, dyrektorów i pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z naszej Witryny, niezależnie od tego, czy taka odpowiedzialność jest objęta umową. TutorialCup, w tym jego kierownicy, dyrektorzy i pracownicy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, następczą lub szczególną odpowiedzialność wynikającą z korzystania z naszej Witryny lub w jakikolwiek sposób z nią związaną.

Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz TutorialCup w najszerszym zakresie z wszelkich zobowiązań, kosztów, żądań, przyczyn działań, odszkodowań i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów prawników) wynikających z naruszenia lub w jakikolwiek sposób związanych z naruszeniem przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejsze Warunki.

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne na mocy obowiązującego prawa, taka niewykonalność lub nieważność nie spowoduje, że niniejsze Warunki będą niewykonalne lub nieważne w całości, a takie postanowienia zostaną usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu. .

Wariacja warunków

TutorialCup ma prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie, jeśli uzna to za stosowne, a korzystając z naszej Witryny, oczekuje się regularnego przeglądania niniejszych Warunków.

Polityka praw autorskich

TutorialCup szanuje prawa własności intelektualnej innych i oczekuje tego samego od naszych użytkowników. Odpowiemy na zawiadomienia o domniemanym naruszeniu praw autorskich, które są zgodne z obowiązującym prawem i zostały nam właściwie przekazane, oraz niezwłocznie usuniemy lub wyłączymy zawartość do czasu dalszego rozstrzygnięcia.

Jeśli uważasz, że Twoja Treść została skopiowana w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o podanie następujących informacji: (i) fizyczny lub elektroniczny podpis właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu; (ii) identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, które rzekomo zostało naruszone; (iii) identyfikację materiału, który rzekomo narusza prawa lub jest przedmiotem działań naruszających prawo i który ma zostać usunięty lub dostęp do którego ma zostać zablokowany, oraz informacje wystarczające, aby umożliwić nam zlokalizowanie materiału; (iv) Twoje dane kontaktowe, w tym adres, numer telefonu i adres e-mail; (v) oświadczenie przez Ciebie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że wykorzystanie materiału w sposób, którego dotyczy skarga, nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; oraz (vi) oświadczenie, że informacje zawarte w powiadomieniu są dokładne i, pod groźbą kary za składanie fałszywych zeznań, że jesteś upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich

Zastrzegamy sobie prawo do usuwania Treści przypuszczalnie naruszających prawa bez uprzedniego powiadomienia i według własnego uznania.

Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Karnataka (Indie), a użytkownik poddaje się niewyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych w Karnataka (Indie) w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

 

Ta strona z warunkami została ostatnio zaktualizowana w środę, 4 czerwca 2020 r

Translate »